Tjänstemannens roll är alldeles för luddig

Tjänstemannens roll är alldeles för luddig

Med 1 miljoner anställda står kommunerna och landstingen tillsammans för en stor del av landets välfärdstjänster. Kommundirektörerna ansvarar för budgetar som överskrider många av de börsnoterade företagen. Kommunallagen reglerar dock bara den politiska organisationen. Nu är det dags att förtydliga tjänstemannens roll i lagstiftningen. Det krävs för att skapa stabila spelregler mellan politiker och tjänstemän.Den svenska välfärden är världsberömd och har stort förtroende bland medborgarna. Nu står offentlig sektor inför stora utmaningar. Kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg beräknas öka i snabbare takt än skatteinkomsterna. Ska kommuner och landsting lyckas leverera den välfärd och service som efterfrågas krävs en effektiv användning av våra gemensamma skattemedel. Kommunen är ofta den största arbetsgivaren på orten. Västerås har till exempel kostnader för verksamheten på nästan 7,8 miljarder kronor per år. Köping har motsvarande kostnader på 1,6 miljarder och Sala 1,2 miljarder kronor. Landstingets kostnader är ännu högre. Så stora organisationer behöver styras smart.Styrningen är beroende av ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstemän. Trots det fokuserar kommunallagen enbart på den demokratiska organisationen. I realiteten har kommuner och landsting ofta delegerat beslutsbefogenheten till tjänstemän-nen. En tydlighet i rollfördelning och uppdrag kan skapas genom dialog men bör också ske genom reglering i kommunallagen.Kommundirektörsföreningen och Jusek, fackförbundet för ledande tjänstemän i offentlig sektor, har genomfört en undersökning bland landets kommundirektörer. Drygt en tredjedel arbetar i en organisation som saknar en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Bara en av fem har en skriftlig överenskommelse. Oklarheter kring till exempel arbetsgivarrollen och vem som har ansvar för att bereda beslut till kommunstyrelsen försvårar arbetet som tjänsteman.Vi anser att rollerna mellan de ledande politikerna och högsta tjänstemannen måste bli tydligare. Kommunallagen borde därför reglera att det i varje kommun och landsting ska finnas en instruktion som beskriver uppdraget för den ledande tjänstemannen. Fyra av fem kommundirektörer i vår undersökning efterfrågar det.Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur kommunallagen ska moderniseras. Nu behöver utredaren arbeta fram skarpa förslag som kan förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen. Då skapas bättre förutsättningar för offentlig sektor att leverera en välfärd i världsklass.

Läs hela artikeln