Slå ihop kommunerna

Slå ihop kommunerna

Mot bakgrund av min kommunala erfarenhet och mitt engagemang vill jag till alla invånare och politiker i Köping, Arboga och Kungsör (KAK) framföra följande förslag: Slå – efter folkomröstning – samman de tre kommunerna till en enda! Fördelar: 1. Ett större befolkningsunderlag underlättar all planering. Tillfälliga fluktuationer i någon av dagens kommuner jämnas då ut och konsekvenserna blir mindre kännbara. Skolorna planering underlättas och vi slipper att få tomma gymnasieplatser. Den särskilda omsorgens planering underlättas också liksom de tekniska verksamheterna. 2. En bättre hushållning och ekonomi blir en följd som vi redan sett vid hopslagningen av räddningstjänsten och andra verksamheter, som i dag finns samlade i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF). En gemensam skola, socialtjänst och teknisk verksamhet ger snabbt besparingar inom administration och politik. Risken för en högre kommunalskatt blir mindre. 3. För kommuninvånarna och skattebetalarna blir servicen jämnare och av en högre kvalitet, eftersom det blir lättare att rekrytera kvalificerad personal till en större kommun. Utrymmet för ett bättre miljö- och kulturarbete ökar. Administrationen inom alla förvaltningarna kommer vid ett samgående att effektiviseras genom att endast en övergripande chef med kansli kommer att behövas i stället för tre, en kommunchef i stället för tre, en teknisk chef i stället för tre osv. Nackdelar: 1. De politiskt valda och högre chefer kommer att anse att ett samgående fullt ut skulle öka avståndet mellan allmänheten och de kommunala beslutsfattarna. Exempelvis skulle Kungsörs invånare i vissa frågor bli tvungna att vända sig till Arboga eller Köping eller vice versa. 2. De enskilda kommunerna skulle anse sig känna den egna kommunen bäst och skulle därför inte tänka sig att annan myndighet fattar beslut om något som rör den egna kommunen. Servicen skulle påstås bli sämre. 3. Den politiska demokratin skulle enligt lokalpolitikerna naggas i kanten genom att antalet politiker blir färre. I de tre kommunerna är tjänstemännen redan uppblandade. Vissa bor i en av kommunerna jobbar i någon av de andra. Politikerna är en mera renodlad grupp som bor och verkar i den egna kommunen. De sistnämnda är därför den grupp som hårdnackat kommer att motsätta sig ett samgående med uttalad hänvisning främst till den första nackdelen ovan. Geografiskt är avståndet mellan kommunerna 1,5 – 2 mil, ungefär som mellan Köping och Kolsva. I Västerås finns i dag sådana avstånd i de centrala delarna. Servicen skulle bli bättre tack vare fördelarna med en gemensam personalrekrytering och personalplanering. En sammanslagning innebär ju inte att den nya kommunen blir särskilt stor, inte ens 50 000 invånare. Kommunfullmäktige i de tre kommunerna beslutar 2014 att genomföra en massiv utbildningsinsats genom föreläsningar och studiecirklar för kommuninvånarna angående konsekvenserna av ett samgående. I samband med valet år 2018 genomförs en folkomröstning i de tre kommunerna. Vid ett ja verkställs samgåendet 2019-01-01. Normalt har vi en indirekt demokrati där folkets mening kommer fram genom våra folkvalda politiker. En folkomröstning är därför vid ett högt valdeltagande mera demokratiskt. Därmed urholkas tyngden i den tredje nackdelen ovan. Fördelarna för en KAK-kommun överväger klart nackdelarna

Läs hela artikeln